1) 2018-08-26 17:00
FC United (3 - 2) Kartofliska
2) 2018-09-09 21:10
Kartofliska (3 - 7) KFC Rurabomber
3) 2018-09-16 21:40
Kuternogi (9 - 0) Kartofliska
4) 2018-10-01 22:30
Narodowy Bank Polski (3 - 0) Kartofliska
5) 2018-10-07 21:45
Kartofliska (9 - 11) DELTA CONTACT