1) 2018-09-17 22:30
KFC Rurabomber (1 - 4) Narodowy Bank Polski
2) 2018-09-24 22:30
Emoqa Squad (4 - 3) KFC Rurabomber
3) 2018-09-30 16:20
KFC Rurabomber (1 - 7) Kuternogi
4) 2018-10-07 20:55
FC United (6 - 3) KFC Rurabomber