1) 2017-12-09 19:50
The White (6 - 4) Okno na Świat
2) 2017-12-17 19:50
Okno na Świat (0 - 5) SGS